Logo
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
31.08.2022
Kiltorys RESCUE
Dnes jsem nahodil do eshopu reflexní varianty Kiltorysů, které jsou vhodné třeba pro plavčíky, instruktory první pomoci, nebo pro záchranáře :) klikn... číst celé
29.08.2022
Víš, kde sem byl, ty p*čo?! Já sem byl u Šípa!
Víš, kdo je Šíp, ty goleme?! ...teda u Šípa jsem zatím nebyl, ale párkrát se o mě, nás, nebo Kiltorysu nějaká ta média zmínila! Tak se jukněte do nové... číst celé
25.08.2022
Nová KILTORYSÍ trika v nabídce :)
Přidali jsme do nabídky pár nových motivů triček, tak jukněte :) číst celé
Zobrazit všechny novinky
Nepropásněte novinky, akce a slevy!

Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.

 1. Úvod
 2. Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

aktualizované ke dni 6.1.2023

(dále jen jako „OP“)

 

Prodávající: Jan Pávek

IČ: 00962244

DIČ: CZ9010013969 (plátce DPH)

se sídlem: Čs. Armády 747, 564 01 Žamberk

Zapsán v registru Městského úřadu Žamberk, Odbor právní, oddělení obecní živnostenský úřad, pod č.j.: 18579/2012/ZIV/HAMH-522.

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto OP společnosti Jan Pávek (dále jen jako „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím objednávky zaslané e-mailem na adresu honza@kiltorys.cz. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.kiltorys.cz a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „E-SHOP“).

1.2. Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel:

 1. za spotřebitele se považuje každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná,
 2. podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Podnikatelem se rozumí také osoba zapsaná v obchodním rejstříku.

1.3. Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.

1.4. OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5. Znění OP může prodávající kdykoli jednostranně změnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito OP, jejichž nedílnou součást tvoří rovněž sdělení před uzavřením kupní smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

 

2. Sdělení prodávající před uzavřením kupní smlouvy

2.1 Prodávající prohlašuje, že:

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek jednotlivého operátora), prodávající si neúčtuje žádné další poplatky (to se netýká případné smluvní přepravy),
 2. neuzavírá kupní smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění,
 3. prodávající požaduje zaplatit zálohu při koupi zboží; tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 OP ohledně povinnosti kupujícího uhradit kupní cenu zboží předem,
 4. kupní smlouvou lze uzavřít pouze v českém jazyce, přičemž pokud vznikne z důvodu potřeby na straně kupujícího překlad textu smlouvy do cizího jazyka, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce,
 5. veškerá prezentace zboží umístěná v E-SHOPU je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží; ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije,
 6. ceny jednotlivého zboží jsou v E-SHOPU uváděny včetně veškerých poplatků stanovených zákonem; náklady na dodání zboží a balné se liší podle zvolené metody dodání, poskytovatele dopravy a způsobu úhrady (platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky);
 7. nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v E-SHOPU; tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek,
 8. v případě, že kupujícím je spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit (s výjimkou případů uvedených v § 1837 občanského zákoníku), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží:
  1. ode dne převzetí zboží,
  2. u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, přičemž odstoupit od smlouvy lze i bez uvedení důvodu a toto odstoupení musí zaslat kupující doporučeným dopisem na adresu sídla prodávajícího, pro tento účel musí využít formulář pro odstoupení od smlouvy obsažený v těchto OP v čl. 6.2.,
 9. v případě odstoupení od kupní smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,
 10. přijatá objednávka kupujícího včetně jejího potvrzení ze strany prodávajícího bude spolu s aktuálním znění OP archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná,
 11. prodávající uvádí, že přijal kodex chování, kterým by se museli jeho zaměstnanci či jiné osoby spolupracující s prodávajícím řídit,
 12. v případě existence jakékoliv stížnosti má prodávající primárně zájem na mimosoudní řešení případných sporů. Stížnost lze zaslat písemně na adresu sídla prodávajícího. Odpověď se sdělením a odůvodněním vyřízení stížnosti bude zaslána stěžovateli ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů,
 13. dozorovým a kontrolním orgánem státní správy jsou zejména Česká obchodní inspekce, příslušný živnostenský úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, apod. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, apod. (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů).

 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v rámci E-SHOPU, případně zašle elektronicky objednávku do e-mailu honza@kiltorys.cz. Objednávkový formulář, či objednávka prostřednictvím e-mailu obsahuje zejména informace o:

 1. objednávaném zboží, kdy kupující objednávané zboží popíše v e-mailové objednávce, nebo „vloží“ do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
 3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.2. V případě objednávky prostřednictvím rozhraní eshopu je před odesláním objednávky prodávajícímu  kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky tuto skutečnost kupujícímu potvrdí oznámením zaslaným na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „emailová adresa kupujícího“).

3.3. Kupující odpovídá za správnost údajů uvedených v objednávce a při komunikaci s prodávajícím. Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou prodávajícím považovány za pravdivé a správné.

3.4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, atd.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky kupujícího (akceptací), které je prodávajícím zasíláno kupujícímu na emailovou adresu kupujícího. Přílohou tohoto oznámení je rovněž odkaz na aktuální znění OP.

3.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu, případně poškozovaly dobré jméno prodávajícího.

 

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 670100-2209800470/6210 vedeným u mBank (dále jen „účet prodávajícího“);
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením dodáním zboží. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě nevyplnění, nebo chybného vyplnění variabilního symbolu počítačový systém prodávajícího nemůže bezpečně identifikovat platbu a přiřadit ji k přijaté objednávce. V takovém případě systém prodávajícího objednávku eviduje jako nezaplacenou a neuvolní ji pro výrobu. Upozorňujeme, že výrobní lhůta pro zhotovení objednávky se může tímto prodloužit.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu paragon, účtenku, prodejku, fakturu, nebo jiný daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty (DIČ CZ9010013969). Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na emailovou adresu kupujícího, nebo přiloží v psané/tištěné podobě do zásilky spolu se zakoupeným zbožím.

4.8. Kupující bere na vědomí, že zboží vystavené na eshopu www.kiltorys.cz není drženo skladem a je vyráběno na zakázku (výjimku tvoří pouze položky zřetelně označeny jako "zboží skladem").

4.9. Výrobní lhůta, tedy čas potřebný na realizaci zakázky je stanoven na 3-12 týdnů od přijetí platby dle vytížení výrobních kapacit prodávajícího. V případě nutnosti je možné výrobní lhůtu prodloužit viz bod 4.13.

4.10. Zakázky jsou vyřizovány v pořadí, jaké určí prodávající.

4.11. Za expresní příplatek lze provést přednostní vyřízení objednávky. Cena této služby je stanovena ve výši 40% kupní ceny zboží.

4.12. Na základě vzájemné dohody kupujícího a prodávajícího je možné zhotovit výrobek/výrobky se zárukou exkluzivity. Duplikace výrobku chráněného zárukou exkluzivity je možná pouze na základě písemného povolení kupujícího, který si záruku exkluzivity s dodavatelem dojednal. Tato služba je vhodná například pro vlastní nápady, design nového výrobku atp. Cena této služby se posuzuje individuálně.

4.13. V případě naskladňování materiálu ze zahraničí, vytížení kapacit zhotovením velkoobjemové zakázky, vyřizování přednostních zakázek pro ozbrojené složky, zdravotních důvodů, technických důvodů, dovolených atp. si prodávající vyhrazuje:

a) právo na upřednostnění větších zakázek na úkor drobných zakázek z eshopu (do hodnoty 5000Kč)

a / nebo

b) prodloužení dodacího termínu u zakázek, které nejsou přednostní nad rámec 12 týdnů, dokud nedojde k dostatečnému uvolnění výrobních kapacit, maximálně však o 12 týdnů.

4.14. Zákazníci tyto obchodní podmínky vůbec nečtou. Po týdnu od objednání volají, kde je jejich objednávka (čímž nás tahají od výroby a dostávají nás do časového kolotoče) a jsou v údivu, že o dodacích lhůtách nevěděli a podobně. Takových zákazníků je naprostá většina. Vy ale ne! Protože jste obchodní podmínky dočetl/a až sem (a určitě je dočtete až do konce, protože by někde dál mohlo být opět vnořeno něco lákavého...:) ), tedy jste zodpovědný/á a zajímáte se o to, co za smlouvy uzavíráte (protože odeslání objednávky je ze zákona uzavření smlouvy jako každé jiné) my Vás chválíme a máte od nás dárek za pozornost, tak si o něj nezapomeňte napsat do poznámky v objednávce (Heslo je "LODYHA" ;) ).

4.15. Pokud si kupující přeje dodat výrobky v jiných rozměrech, s jiným textem, v jiném barevném, nebo technickém provedení atp, než je uvedeno/zobrazeno u výrobku v rozhraní eshopu, uvede tuto skutečnost do pole "poznámka" před odesláním objednávky. Pokud kupující zapomene tyto změny/přání/parametry atp. do poznámky v objednávce uvést, je nutné objednávku stornovat a vytvořit novou objednávku doplněnou o poznámku/y. Na doplňující informace zaslané e-mailem nebude z technických důvodů brán zřetel.

4.16. Dodací lhůta uvedená v nabídce zboží (v eshopu, či v nabídce zaslané e-mailem) má pouze informativní charakter jako předpokládaná dodací lhůta. Prodávající vynaloží veškeré úsilí, aby skutečná dodací lhůta odpovídala dodací lhůtě podle této nabídky s ohledem na okolnosti uvedené v bodu 4.13).

5. Práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy

5.1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a kupující je povinen zboží převzít a zároveň uhradit prodávajícímu kupní cenu včetně veškerých nákladů na jeho dodání. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k prodávanému zboží, tzn. že se kupující stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny, avšak nebezpečí škody na zboží přechází již převzetím zboží kupujícím.

5.2. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.

5.3. Kupující na sebe v rámci uzavřené kupní smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy:

 1. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 2. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího-spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující-spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 7. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

(blíže viz ust. § 1837 občanského zákoníku)

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy musí kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu OP. Odstoupení od kupní smlouvy je možno zaslat na poštovní adresu prodávajícího (Čs. Armády 747, Žamberk, 564 01), e-mailem, nebo jinou vhodnou formou.

6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2. OP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od okamžiku odstoupení od smlouvy.

6.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2. OP vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího nejpozději do třiceti (30) dnů od okamžiku odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal. Za okamžik odstoupení od kupní smlouvy je považován den převzetí dopisu s odstoupením od kupní smlouvy prodávajícím.

6.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn i bez uvedení důvodu od kupní smlouvy odstoupit. V případě zaplacení kupní ceny vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostním způsobem na bankovní účet určený kupujícím.

6.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.8. Odstoupení OD KUPNÍ SMLOUVY v ostatních případech (kupní smlouva není uzavírána s kupujícím v postavení spotřebitele)

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí, jestliže:

 1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží, nebo
 2. použil-li kupující zboží ještě před objevením vady, anebo
 3. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 4. prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a poskytne prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

6.9. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy dříve, než dojde k odeslání objednaného zboží,
a/nebo vypršení výrobní lhůty (viz 4.9 a 4.13), vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od
kupujícího nejpozději do třiceti (30) dnů od okamžiku odstoupení od kupní smlouvy kupujícím na
bankovní účet určený kupujícím. Vrácené prostředky budou poníženy o vzniklé náklady spojené se
zpracováním a následným zrušením objednávky (zpracování objednávky, vystavení dokladu a
stronodokladu, poplatky pro účetní, bankovní poplatky aj.) tzv. stornopoplatek. Kupujícímu bude
prodávajícím vystaven doklad s vyúčtováním platby a stornopoplatku.

Výše stornopoplatku

6.10. V případě, že kupující zaplatil za objednané zboží a služby převodem na účet, a odstoupení od
smlouvy prodávajícímu oznámil elektronicky, e-mailem, či písemně na adresu prodávajícího, je
výše stornopoplatku 200Kč.

6.11. V případě, že kupující zaplatil za objednané zboží a služby platební kartou, a odstoupení od
smlouvy prodávajícímu oznámil elektronicky, e-mailem, či písemně na adresu prodávajícího, je
výše stornopoplatku 250Kč.

6.12. V případě, že kupující zaplatil za objednané zboží a služby platební kartou a využil jako
nástroj reklamace, či odstoupení od smlouvy službu "chargeback", reklamaci platby, stronování
platby aj. u své banky, či karetní společnosti, je výše stornopoplatku 700Kč.

 

7. Přeprava a dodání zboží

7.1. Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

a) Kurýr DPD na adresu v ČR - Cena 169Kč. Zásilka je přepravována společností
DPD. Zásilka má sledovací číslo, které Vám bude na vyžádání poskytnuto.
Zásilka je pojištěná do hodnoty 50.000Kč a v případě ztráty, nebo poškození
zásilky prodávající garantuje kupujícímu plnou náhradu objednávky (refundace
peněz, nebo zaslání nové zásilky). Nejlepší způsob přepravy pro veškeré
výrobky z naší nabídky. Doba přepravy v ČR je 3 pracovní dny.

b) Zásilkovna na pobočku v ČR: Cena 99Kč. Zásilka je doručována na pobočku
sítě Zásilkovna, kterou si kupující vybere v rozhraní eshopu při odeslání
objednávky. Zásilka má sledovací číslo, které Vám na vyžádání napíšeme.
Vhodný způsob přepravy pro výrobky do hmotnosti 5kg z naší nabídky. Doba
přepravy v ČR je 3 pracovní dny na území ČR.

c) Program SEMETRIKA: Cena: 399Kč. Toto je nadstandardní služba pro
zákazníky, kteří musí tajit výdaje za své "radosti" před svou ženou, manželkou,
přítelkyní, či zvídavými rodiči, apod. Služba spočívá v tom, že uvnitř balíku s
výrobky nebude uložen doklad o zaplacení (ten obdrží kupující e-mailem), ale v
balíku bude přiložen průvodní dopis, který bude prostřednictvím "Gratulace k
výhře v tipovací soutěži" poskytovat kupujícímu krytí ceny a původu nově
pořízeného vybavení :). Zásilka je doručována prostřednictvím dopravce DPD a
je pojištěná do hodnoty 50.000Kč a v případě ztráty, nebo poškození zásilky
prodávající garantuje kupujícímu plnou náhradu objednávky (refundace peněz,
nebo zaslání nové zásilky). Doba přepravy v ČR je 3 pracovní dny.

d) Zásilkovna na pobočku na Slovensko: Cena 199Kč. Zásilka je doručována na
pobočku sítě Zásilkovna, kterou si kupující vybere v rozhraní eshopu při
odeslání objednávky. Zásilka má sledovací číslo, které Vám na vyžádání
napíšeme. Vhodný způsob přepravy pro výrobky do hmotnosti 5kg z naší
nabídky. Doba přepravy do SR je 10 pracovních dnů.

e) Kurýr DPD na adresu na Slovensko - Cena 259Kč. Zásilka je přepravována
společností DPD. Zásilka má sledovací číslo, které Vám bude na vyžádání
poskytnuto. Zásilka je pojištěná do hodnoty 50.000Kč a v případě ztráty, nebo
poškození zásilky prodávající garantuje kupujícímu plnou náhradu objednávky
(refundace peněz, nebo zaslání nové zásilky). Nejlepší způsob přepravy pro
veškeré výrobky z naší nabídky. Doba přepravy do SR je 10 pracovních dnů.

f) OSOBNÍ ODBĚR - Zdarma. Na adrese Čs. Armády 747, Žamberk, 564 01. Tuto
možnost je možné využít POUZE po předchozí domluvě v termínu určeném
prodávajícím .
přičemž všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny
jsou uvedeny v E-SHOPU.

7.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.3. Dodací lhůta uvedená v nabídce zboží má pouze informativní charakter jako předpokládaná dodací lhůta. Prodávající vynaloží veškeré úsilí, aby skutečná dodací lhůta odpovídala dodací lhůtě podle této nabídky.

7.4. Součástí zásilky je (pokud to povaha zboží vyžaduje) záruční list a další doklady ke zboží.

7.5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání na určené místo. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

7.7. Veškerá sdělení prodávajícího ohledně dodání zboží budou kupujícímu doručována na emailovou adresu kupujícího.

7.8. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

8. Práva z vadného plnění; odpovědnost prodávajícího, způsob reklamace zboží

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2. Zboží je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiného zboží. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil (např. nesprávným užíváním v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním kupujícího, atd.). Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8.3. Kupující zboží podle svých možností prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přitom přechází na kupujícího převzetím zboží. Obdobný následek nastane v případě, že kupující nepřevezme zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

8.4. Prodlením kupujícího s převzetím zboží vzniká prodávajícímu právo zboží, po předchozím upozornění, vhodným způsobem prodat poté, co kupujícímu poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, je-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny, kterou je předání zboží podmíněno.

8.5. V případě, že je kupujícím podnikatel ve smyslu čl. 1.2. písm. b) OP, platí při uplatňování práv z vady zboží zejména ustanovení § 2099 až § 2112 občanského zákoníku. Prodávající poskytuje/neposkytuje kupujícímu-podnikateli záruku za jakost prodávaného zboží v délce ……. měsíců od převzetí zboží, bylo-li zboží podle kupní smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po shora uvedenou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Jako doklad o záruce slouží doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo, apod.). Na výslovnou žádost kupujícího-podnikatele poskytne prodávající záruku formou záručního listu. Standardně však vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu-podnikateli doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním anebo pokud kupující-podnikatel vadu sám způsobil (např. nesprávným užíváním v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním kupujícího-podnikatele, atd.). Kupující-podnikatel dále nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o zboží použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím-podnikatelem. Prodávající neposkytuje kupujícímu-podnikateli pozáruční servis zboží.

8.6. V případě, že je kupujícím spotřebitel ve smyslu čl. 1.2. písm. a) OP, platí při uplatňování práv z vady zboží zejména ustanovení § 2158 až § 2174 občanského zákoníku.

8.7. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,
 2. se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  zboží vyhovuje všem požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

 1. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 2. na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním;
 3. u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím; nebo
 4. vyplývá-li to z povahy zboží.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil (např. nesprávným užíváním v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním kupujícího, atd.).

8.8. Podstatné porušení kupní smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo:

 1. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící části zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, přičemž pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu této součásti, nebo
 2. na odstranění vady opravou zboží, anebo
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, anebo
 4. odstoupit od kupní smlouvy.

8.9. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil již při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li kupující vady v přiměřené lhůtě nebo oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od kupní smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení kupní smlouvy – viz níže.

8.10. Nepodstatné porušení KUPNÍ smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

8.11. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.

8.12. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou (2) let po odevzdání věci.

8.13. ZPŮSOB REKLAMACE ZBOŽÍ

Kupující může reklamaci uplatnit zasláním zboží na adresu Jan Pávek, Čs. armády 747, 564 01 Žamberk. Zásilka musí zejména obsahovat:

 1. reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství),
 2. kopii dokladu o koupi,
 3. podrobný popis závady,
 4. dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejména jméno a příjmení, zpáteční adresa, tel. číslo, email, atd.),
 5. požadovaný způsob vyřízení reklamace.

Bez doložení výše uvedených skutečností je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Prodávající zašle kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace. V případě osobního uplatnění reklamace bude takové oznámení předáno kupujícímu na místě.

Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

Prodávající o přijetí k reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu třicet (30) dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s kupujícím – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty, resp. prodloužené lhůty, se má za to, že vada na věci skutečně existovala a kupující má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buďto telefonicky, SMS nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení reklamace automaticky zasláno na adresu kupujícího.

Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu.

Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů od ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován. V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem této lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 20,- Kč za každý den prodlení. Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do šesti (6) měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem.

Třepení okrajů, ztráta povrchové úpravy kovových dílů, stopa krejčovské křídy na výrobku či ztráta barvy výrobku není důvodem k reklamaci.

 

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. obecným nařízením o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), jakož i prováděcími předpisy k nařízení a související legislativou.

9.2. Veškeré informace, práva a povinnosti kupujícího (subjektu údajů), jsou uvedena v odděleném dokumentu nazvaném „Zásady ochrany osobních údajů“ (dále jen „Zásady“). Zásady jsou dostupné zde.

9.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní při objednávce provedené v E-SHOPU uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

9.4. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto OP byly zveřejněny na internetových stránkách prodávajícího www.kiltorys.cz a nabyly platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění. Ve vztahu ke konkrétní kupní smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím nabývají tyto OP účinnosti v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

10.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se tento vztah řídí výhradně českým právem.

10.3. Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či OP vyžadují písemnou formu.

10.4. Prodávají informuje prostřednictvím těchto OP kupujícího-spotřebitele o tom, že veškeré případné spory mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem je možné řešit rovněž mimosoudní cestou (tzv. ADR). V takovém případě je nutné, aby kupující–spotřebitel kontaktoval věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je v těchto věcech Česká obchodní inspekce (více na http://www.coi.cz anebo přímo na https://adr.coi.cz). Prodávající však doporučuje všem kupujícím, aby pokud možno v takových případech nejdříve kontaktovali samotného prodávajícího a snažili se takový spor vyřešit bez účasti ČOI.

10.5. Kupní smlouva včetně OP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.6. Kupující souhlasí s tím, aby mu bylo doručováno výhradně na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v objednávce.

10.7. Kontaktní údaje prodávajícího:

 1. adresa pro doručování: Čs. Armády 747, Žamberk, 56401 

 2. adresa elektronické pošty: honza@kiltorys.cz

 3. telefon: +420 605 331 044 (Jan Pávek)

V Žamberku, dne 6.1.2023

 

eshop Kiltorys.cz

 

zastoupený Janem Pávkem, funkce majitel.

 

 

 

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát:

Jan Pávek

IČ: 00962244

se sídlem: Čs. Armády 747, Žamberk, 564 01

Zapsán v registru Městského úřadu Žamberk, Odbor právní, oddělení obecní živnostenský úřad, pod č.j.: 18579/2012/ZIV/HAMH-522

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

...............................................................................................................................

 

Číslo smlouvy/ dokladu: ..................................

Datum objednání zboží: .....................................

Datum obdržení zboží: .....................................

Jméno a příjmení zákazníka: ......................................

Adresa zákazníka: ....................................................................................................

 

Datum: ......................................

 

Podpis zákazníka:

 

______________________

 

Upozornění o právu subjektu osobních údajů vznést námitku

 

Správce osobních údajů, společnost Jan Pávek, se sídlem Čs. Armády 747, 564 01 Žamberk, IČ: 00962244, Zapsán v registru Městského úřadu Žamberk, Odbor právní, oddělení obecní živnostenský úřad, pod č.j.: 18579/2012/ZIV/HAMH-522 (dále jen „společnost“), plní povinnost jí uloženou článkem 21 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „nařízení“) a s odkazem na Zásady ochrany osobních údajů společnosti ze dne 1.5.2018 subjektu údajů sděluje následující:

 

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nařízení (je-li zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce) nebo f) (zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje nebude dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

 

20.9.2021

 

Jan Pávek st. - majitel

Karel Pytel

CHOVNÁ STANICE KILTORYSŮ

Čs. Armády 747, 564 01 Žamberk

cca 71 hodin pěší chůze od I.P. Pavlova (stanice metra C)

 

Kontakty
Honza z KILTORYSu
Honza z KILTORYSu
KOPYRAJT ORAJT! (c)2021
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz